برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید
  • برای اجرای بازی گردونه شانس به 30 امتیاز نیاز داری و در هر بار چرخش، 30 امتیاز از شما کسر می شود.
  • کدهای تخفیف یکبار مصرف می باشد و به مدت 7 روز قابل استفاده است.
  • این کدهای تخفیف، برای محصولات تخفیف خورده و ویژه قابل استفاده نمی باشد.