برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید
  • برای اجرای بازی گردونه شانس به ۳۰ امتیاز نیاز داری و در هر بار چرخش، ۳۰ امتیاز از شما کسر می شود.
  • کدهای تخفیف یکبار مصرف می باشد و به مدت ۷ روز قابل استفاده است.
  • این کدهای تخفیف، برای محصولات تخفیف خورده و ویژه قابل استفاده نمی باشد.