فهیمه فلاحتی

کارشناس برنامه ریزی مدرسه مد زارع

اسیست دوره الگو سازی و دوخت ,لونا ,آناتومی و .. دذ کنار اساتید مجموعه مد زارع

مدرس دوره ورکشاپ نشست لباس 

دارای مدارک طراحی لباس و مهارت تدریس از مدرسه مد زارع