مدیریت مزون افسانه

مدرس آموزشگاه

طراح و الگوساز و خیاط

ممتهن دوره خیاطی و صنایع دستی فنی و حرفه ای

مدرس الگوسازی در وزارت ارشاد

مدارک و گواهینامه ها:

  • نازکدوز و ضخیم دوز
  • شب و عروس
  • لباس هاس کش
  • مانتودوز
  • پولک و منجوق
  • طراحی شال و پارچه
  • طراحی لباس خانم ها و آقایان
  • طراحی اکسسوار