دارای مدارک دوره های آناتومی/رنگ شناسی/تدابیر خطی/سبک شناسی/کالکشن سازی/الگو و دوخت مقدماتی/پکیج سکروپیا از مدرسه مد زارع.

اسیسیت دوره آناتومی/جنسیت سازی/الگو و دوخت مقدماتی/دوره سکروپیا در مدرسه مد زارع

دوره های فعلی مدرس در مدرسه مد و طراحی لباس