مهدیه پنجه شاهی

بیش از 4سال فعالیت در حوزه ی پوشاک ایران در زمینه ی طراحی لباس,استایلینگ,تولید,تدریس و انجام پروژه های تحقیقاتی.دارای مدرک طراحی دوخت و لباس از مجتمع فنی تهران.دارای سابقه همکاری با برند فوژه و بی تو بی.

دوره های فعلی مدرس در مدرسه مد و طراحی لباسآموزش غیرحضوری تدابیرخطی

1,400,000 تومان
غیرحضوری
مهدیه پنجه شاهی

16 ساعت

شروع 1401/04/15

اطلاعات بیشترآموزش حضوری تدابیرخطی

1,800,000 تومان
حضوری
مهدیه پنجه شاهی

16 ساعت

شروع 1401/04/13

اطلاعات بیشترآموزش غیرحضوری تولید محتوا فشن (مدنویسی)

1,100,000 تومان
غیرحضوری
مهدیه پنجه شاهی

16 ساعت

شروع 1401/01/24

اطلاعات بیشترآموزش حضوری تولید محتوا فشن (مدنویسی)

1,800,000 تومان
حضوری
مهدیه پنجه شاهی

16 ساعت

شروع 1401/04/08

اطلاعات بیشتردوره غیرحضوری سبک شناسی و تاریخ فشن

1,500,000 تومان
غیرحضوری
مهدیه پنجه شاهی

20 ساعت


اطلاعات بیشتردوره حضوری سبک شناسی و تاریخ فشن

2,000,000 تومان
حضوری
مهدیه پنجه شاهی

20 ساعت

شروع 1401/03/30

اطلاعات بیشتر